ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

IMG_0766.jpg

Монгол улсын Шадар сайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр баталсан “Их, дээд болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн барилга байгууламжид гамшгааас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт”-ын удирдамжийн  дагуу Баянхонгор аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг Их, дээд болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн барилга байгууламжид Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлыг хангуулах хяналт шалгалтыг 2021 оны 09 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс 2021 оны 09 дүгээр 10-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулан ажиллаж байна

scroll to top