ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

20200720_184050.jpg

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн улсын үзлэг зохион байгуулах тухай” А/362 дугаар захирамж, Онцгой байдлын газрын 2020 оны “Ашигт малтмал, уул уурхай чиглэлээр ашиглалтын лиценз эзэмшигч хуулийн этгээд гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамж”-ийн хүрээнд тус аймгийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал, уул уурхай чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдэд гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр хяналт, шалгалт зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top