ТУС АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН САНАЛ АВАХ БАЙРУУДАД ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ, ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЖ БАЙНА.

2Y1A6014.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн баталсан “Улсын Их Хурал, орон  нутгийн ээлжит сонгуулийн санал авах барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж”-ийн дагуу тус аймгийн хэмжээнд сонгуулийн санал авах болон ухуулга сурталчилгааны байр, байгууламжуудад гүйцэтгэлийн хяналт, шалгалтыг зохион байгуулж аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллаж байна.

Уг хяналт шалгалтаар санал авах  18, ухуулга суралчилгааны 52 байрыг шалгалж нийт 67 зөрчлгийг илрүүлэн Гамшгаас хамгаалах болон  Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн албан мэдэгдэл хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

scroll to top