1. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчийн биед байх баримт бичгийн жагсаалт:

 • 1. Иргэний үнэмлэх
 • 2. Офицер, ахлагчийн үнэмлэх
 • 3. Албаны үнэмлэх
 • 4. Жолооны үнэмлэх
 • 5. Сахилгын талон

2. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчийн хувийн хэрэгт байх баримт бичгийн жагсаалт:

 • 1. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
 • 2. Ажилтны анкет
 • 3. Гурван үеийн намтар
 • 4. Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
 • 5. Эрүүл мэндийн үзлэгийн дүн /цаашид жил бүр үзлэгт оруулж дүгнэлтийг хавсаргана/
 • 6. Албан хаагчийн товч танилцуулга
 • 7.  Мэргэжил, боловсролын диплом, үнэмлэхийн хуулбар,
 • 8.  Цээж зураг /3х4/=6ш,  /4х6/=4ш
 • 9. Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр, сургууль төгссөн бол хуваарь, томилолт
 • 10. Тухайн ажилтны өргөсөн тангараг, баталгаа
 • 11. Шагнал, шийтгэлийн бүртгэл
 • 12.Тухайн албан хаагчтай холбоотой асуудлаар албаны шалгалт хийсэн материал, санал, дүгнэлт
 • 13.  Цол, одон медалиар болон бусад шагналаар шагнуулахаар гаргасан тодорхойлолт, тэмдэглэл
 • 14.  Уг албан хаагчтай холбогдолтой өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, тэдгээрийг шалгасан материал
 • 15. Тухайн ажил, албан тушаалд ажиллахаар захиргаатай байгуулсан гэрээ
 • 16. Гэр бүл, амьдралд нь болон өөрт нь үзүүлсэн тэтгэвэр, тэтгэмж, зээл, тусламж дэмжлэг
 • Албан хаагч жилд нэг удаа өөрийн хувийн хэрэгтэй танилцаж, холбогдох баяжилтыг хийх бөгөөд 2 жилд нэг удаа төрийн албан хаагчийн анкетийг шинэчилж хувийн хэрэгт хийнэ.

Бодлогын баримт бичиг