395158349_826687149463887_4606839262958354582_n.jpg

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠭᠡ》 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ГУРВАНБУЛАГ СУМАНД “БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЗЛЭГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг тус аймгийн Гурванбулаг суманд ажиллаж Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/315…

395118663_824728522993083_1321156245587576546_n.jpg

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Бөмбөгөр сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад гамшиг осол болон галын түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, газар хөдлөлтийн үед авч хэрэгжүүлэх арга…